Image Alt
Samp Army

Samp Army

Jaskaran Malhotra – C

Chandrapaul Hemraj

Monank Patel – VC

Shehan Jayasuriya

Fazal Alam

Akshay Homraj

Raymond Refeer

Saurab Netravalker

Tirth Patel

Justin Graves

Gayan Farnando

Nyeem Young

Assad Fudadin

Manoj Acharya

Marvin Darlington

Derone Davis

Hiral Patel

Ritesh Patel

Bramptonpacers

Brampton Pacers

160/7(20.0)

October 14, 2021
10:00 AM – 1:10 PM

Samparmy

Samp Army

163/2(12.0)

meninblue

Men In Blue

110/10(16.0)

October 15, 2021
10:00 AM – 1:10 PM

Samparmy

Samp Army

116/3(7.3)

Southeast_United_logo

Southeast United

120/8(20.0)

October 15, 2021
2:00 PM – 5:10 PM

Samparmy

Samp Army

125/3(12.3)

Samparmy

Samp Army

170/5(15.2)

October 16, 2021
10:00 AM – 1:10 PM

param

Atlanta Param Veers

166/6(17.0)